Regelement Dorpstoernooi

HANDBOOG DORPSTOERNOOI   

‘t Trefpunt Tienray

Regelement

Het toernooi bestaat uit een aantal voorron­des, waar­van de beste 8 teams zich kwalifi­ceren voor de finale op zondagmiddag, aanvang 17.00 uur.

1. Deelnemers dienen minimaal 13 jaar oud te zijn.

2. Een team bestaat uit 4 personen, welke alleen voor het betreffende team uit mogen komen en waarvan een of meerdere personen een sociale of economische band met Tienray hebben.

3. Elk team wijst een team captain aan als aanspreekpunt namens het team.

4. Wijziging 2023 !! Een lid van ‘t Trefpunt of NHB mag per team deelnemen.

5. Er wordt geschoten met allen dezelfde handbogen en pijlen van ’t Trefpunt.

Type boog: Shoot through.

Dit alles alléén onder begeleiding van een ’t Trefpunt-instructeur.

6. Veiligheidsaanwijzingen van de ’t Trefpunt-instructeur dienen opge­volgd te worden, anders volgt er meteen een diskwalificatie van het team.

7. Er wordt met een Bare-Bow geschoten, dit houdt in: zonder vizier en verdere hulp­middelen.

8. De doelen staan opgesteld op een afstand van 18 meter met een 80 cm blazoen.

9. De wedstrijd wordt verschoten over 15 tellende pijlen met 5 proef pij­len vooraf.

10. Men dient minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

11. Bij een defect aan de boog wordt na vernieuwing of reparatie, de wedstrijd vervolgt met 1 proefpijl. Bij een pijldefect, ontvangt men een andere pijl en dient men de wedstrijd zónder proefpijl voort te zetten.

Finale

De 8 beste teams van de voorrondes gaan door naar de finale, welke op zondagmiddag om 17.00 uur begint. Na afloop van de wedstrijd volgt direct de prijsuit­reiking.

De volgorde bij gelijke stand wordt bepaald door de meeste 10, 9, 8, 7 enz. tellen.

De deelnemende teams aan de finale zullen, voor zover niet aanwezig, tussen 16.00 en 16.30 uur telefonisch worden benaderd via de team captain.

De teams in de finale dienen uit minimaal 3 dezelfde schutters te bestaan als in de voorronde.

De eindstrijd beginnende met 2 proefpijlen wordt verschoten volgens een “KNOCK OUT”-systeem (team tegen team). Bestaande uit een kwart-, halve- en uiteinde­lijk de finale van elk 5 pijlen.

De baanindeling vindt plaats volgens de reglementen van de NHB.

Bij gelijke stand: “SHOOT-OFF” (afkampen) van elk 1 pijl per schutter.

Algemeen

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,25 per deelnemer, wat bij de aanmel­ding betaalt dient te worden.

Voor zover niet anders aangegeven en waar van toepassing, zijn de schietreglementen van de NHB van kracht.

Ieder team is zelf verantwoordelijk voor een juiste puntentelling.

Waarin dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur HBSV ‘t Trefpunt.                           

‘t Trefpunt biedt gelegenheid voor te oefenen, zie programma.

Niet geschoten is altijd mis!